Rozdílový termostat

vloženo:24.03.2018
 
Rozdílový termostat - regulace solárního ohřevu.
   R-termostat porovnává teplotu solárního kolektoru s teplotou zásobníku. Bude-li teplota kolektoru větší než v zásobníku, zapne oběhové čerpadlo. Pomocí dvou teplotních posunů lze nastavit, aby čerpadlo vyplo dříve, než teplota kolektoru klesne na teplotu zásobníku, a o kolik musí být teplota kolektoru větší než v zásobníku, aby čerpadlo zaplo.
   Kromě výstupu pro rozdílový termostat je zde ještě další výstup. Ten funguje jako klasický termostat hlídající teplotu kolektoru nebo zásobníku.
 
(pouze pro nekomerční účely, only for non-commercial purposes)
Program (PIC16F1847): RT2DS_11.HEX (9,9 kB)
Hlavička zdrojového kódu, programovací pojistky: RT2DS_11.asm.txt (3,4 kB)
Mechanická konstrukce, schéma, DPS, je stejná jako E-termostat
 
MENU
nadpis název hodnoty popis hodnoty
T0 teplota kolektoru (-55 až +125°C)
T1 teplota zásobníku (-55 až +125°C)
TP0 teplotní posun pro VYP VB4 čerpadlo solar (0 až 25.5°C, přednastaveno 0)
TP1 teplotní posun pro ZAP VB4 čerpadlo solar (0 až 25.5°C, přednastaveno 2)
PMO protimrazová ochrana (0 až 25.4°C nebo OFF, přednastaveno 1)
HM0 horní mez 0, ZAP VA1 podle T0 (-55 až +125°C, přednastaveno -55)
DM0 dolní mez 0, VYP VA1 podle T0 (-55 až +125°C, přednastaveno -55)
HM1 horní mez 1, ZAP VA1 podle T1 (-55 až +125°C, přednastaveno 38)
DM1 dolní mez 1, VYP VA1 podle T1 (-55 až +125°C, přednastaveno 36)
[r.xx] ruční provoz, ruční ovládání výstupů
   Tlačítka plus (+) a mínus (-) slouží k listování v menu, dopředu nebo dozadu. Dokud se tlačítko drží, zobrazuje se nadpis, až po uvolnění se zobrazí příslušná hodnota. Zobrazit nadpis lze také tlačítkem (S). U položek, které se dají nastavit, vyvolá delší stisk tlačítka (S) zahájení nastavování.
 
Postup nastavování.
  1.  Tlačítkem (+) nebo (-) nalistovat požadovanou položku.
  2.  Podržet tlačítko (S), dokud nezačne displej blikat.
  3.  Tlačítkem (+) nebo (-) změnit blikající hodnotu. Držení tlačítka urychlí přičítání/odečítání. Při pokusu zmenšit už minimální hodnotu naskočí maximální, a naopak. Hodnota PMO má ještě mezi minimem a maximem stav OFF = vypnutá protimrazová ochrana.
  4.  Tlačítko (S) ukončí nastavování. Displej přestane blikat a hodnota se uloží do paměti EEPROM, tam se data neztratí ani při vypnutém napájení.
 
Ruční provoz.
   Displej v ručním provozu ukazuje okamžité stavy obou výstupů (0=VYP, 1=ZAP). Znak uprostřed představuje VB4 (L1) čerpadlo kolektoru, znak vpravo VA1 (L2). Chceme-li některý stav změnit, podržíme tlačítko (S), až když displej bliká, začíná vlastní ruční provoz. Nyní výstupy reagují pouze na tlačítka mínus a plus. (-) přepne výstup VB4, (+) VA1. Takto nastavené stavy zůstanou tak dlouho, dokud nestiskneme tlačítko (S). Potom displej přestane blikat a výstupy opět reagují podle regulace.
 
 
Automatický návrat.
   Po nečinnosti tlačítek (17s) se menu automaticky vrátí na 1.položku (teplota T0). K návratu nedochází při nastavování, když displej bliká, nebo při zobrazení 2.položky (teplota T1).
 
 
Podmínky regulace, ovládání výstupů (1=ZAP, 0=VYP).
Pokud podmínky regulace nebudou vyhovovat, navrhněte vlastní, upravím podle toho program.
Rozdílový termostat: výstup VB4 (L1)
VB4=0 při T0 <= T1+TP0
VB4=1 při T0 >= T1+TP1
 
Protimrazová ochrana:
VB4=1 při T0 <= PMO, tato podmínka neplatí při PMO=OFF
Obnovení regulace nastane při T0 => PMO+1°C
 
Termostat: výstup VA1 (L2)
VA1=1 při T0 >= HM0 a T1 >= HM1 (obě podmínky musí být splněny)
VA1=0 při T0 <= DM0 nebo T1 <= DM1 (stačí jedna splněná podmínka)
Aby termostat reagoval jenom na jednu teplotu a druhou ignoroval, nastavte horní a dolní meze druhého čidla na -55.
 
 
Porucha senzoru.
   Při komunikaci s čidlem může občas docházet k chybám, například vlivem rušení. Procesor každou chybu zaznamená do počítadla poruch a dokud se počítadlo nenaplní, platí poslední naměřená teplota. Každá správně načtená teplota počítadlo nuluje, takže až souvislá řada chyb bude vyhodnocena jako porucha senzoru.
   Pozor, porucha kteréhokoliv senzoru způsobí zapnutí čerpadla pro solar (výstup VB4), rozsvítí se ledka ERROR senzor (VA3) a místo teploty displej ukáže [Er.0] případně [Er.1].
 
 
Identifikace, pořadí senzorů.
   Po každém zapnutí R-termostatu proběhne vyhledávání senzorů, načítají se jejich identifikační kódy. Všechny senzory DS18B20 mají úvodní bajt FAMILLY pevně daný 28h.
   Rozhodující je až ten další bajt, první ze šesti sériového čísla, ten určuje pořadí senzorů a později slouží jako klíč pro komunikaci s čidlem. Při vyhledávání displej postupně zobrazí [0.dS] [1.dS] [2.dS], to znamená, že byly nalezeny 2 senzory. Pokud jsou oba nové, bude první s nižším číslem pro kolektor (T0), druhý pro zásobník (T1).
   Při nalezení jednoho starého a jednoho nového senzoru, například po výměně vadného, zaujme nové čidlo pozici toho starého, bez ohledu na pořadí kódů.
   Bude-li nalezeno jenom jedno čidlo, nebo žádné, zobrazí se chyba [E.00]. Pozor, dokud vyhledávání neproběhne bezchybně, stále se opakuje.
   Tato jednoduchá metoda identifikace senzorů, kdy se vyhledává jenom první bajt z šesti, sériového čísla, má jednu nevýhodu. Čidla nesmí mít tento bajt stejný, pokud ano, zobrazí se chyba [E.02] a jedno čidlo musíte vyměnit.
 
   Také jste koupili senzory DS18B20, a všechny mají první bajt sériového čísla FF? Vyzkoušejte upravený program, vyhledává až druhý bajt (FAMILY + FF + druhý bajt). RT2DS-FF_11.HEX (9,9 kB)
   Podrobnější informace o 1-wire sběrnici a identifikace DS obvodů najdete zde.
Je tam i program (RID_1847_03.HEX), který zobrazí všech 8 bajtů identifikačního kódu DS obvodu, například takto:
1. FAMILY
2-7. šest bajtů sériového čísla
8. CRC